درباره

کفش فروشی ونیز یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.