درباره

کفش فروشی مختاری یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.