درباره

خیاطی قائم یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.