درباره

میوه فروشی یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.