درباره

کتاب فروشی خالقی یک فروشگاه لوازم تحریر و کتاب فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.