درباره

نمازخانه مدرسه معلم یک نمازخانه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان شمالی است.