درباره

دره وهیل درسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.