درباره

دره نمیش بلاغی دره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.