درباره

مسیل قطورچایی یک مسیل واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.