درباره

مسجد صاحب الزمان یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.