درباره

دره پروخلوخ درسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.