درباره

دره آلمالی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.