درباره

مسجد ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.