درباره

جگرپزی سالار یک جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.