درباره

کامتک رایانه یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.