درباره

دستگاه خودپرداز پست بانک یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.