درباره

دستگاه خودپرداز بانک حکمت ایرانیان یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.