درباره

کوه قیصیرداغ یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.