درباره

روستای استور یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.