درباره

پارکینگ عمومی یک پارکینگ عمومی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.