درباره

موسسه خدمات فنی مجید یک تعمیرگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.