درباره

مکانیکی بنزینی، انژکتور شوری خانمحمدی یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.