درباره

فرش کاظمی یک فرش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.