درباره

رودخانه قراجه قیه چایی یک رودخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.