درباره

کوه جان دره سی یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.