درباره

دره آچاچی درسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.