درباره

نانوایی (سبوس دار) یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.