درباره

پرنده فروشی مهدی یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.