درباره

نانوایی - سبوس دار یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.