درباره

مسجد حاج علی اکبر یک مسجد واقع در شهر میانه است.