درباره

مسجد امیرالمومنین یک مسجد واقع در شهر میانه است.