درباره

لوله کشی و لوله باز کنی رضا میانجی یک لوله کشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.