درباره

ساندویچی و آبمیوه یک ساندویچی و آبمیوه واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.