درباره

لواش پزی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.