درباره

مسجد امام حسن مجتبی (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.