درباره

خیاطی عبداللهی یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.