درباره

عکاسی لبخند یک عکاسی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.