درباره

دره کندوان چای یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.