درباره

کوه اجاق یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.