درباره

لبنیاتی شاه محمدی یک لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.