درباره

مرکز سلامت شهید مرسلی یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید چمران است.