درباره

نمایشگاه اتومبیل داود یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.