درباره

کوه بیوک داغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.