درباره

کتاب فروش پزشکی یک کتاب فروشی و فروشگاه لوازم تحریر واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.