درباره

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران میانه و حومه یک شرکت تعاونی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.