درباره

سوپر مارکت موسوی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.