درباره

بورس مصالح ساختمانی و تیرچه بلوک شقاقی یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.