درباره

صافکاری مدرن یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.