درباره

روستای قراجه ارباط یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.