درباره

چشمه باباخان گوزه سی یک چشمه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.